Panda fey wan jah
Yah hue bong su dah
Shang bay ya song hu yue kwong shong fuey
Liu Lang

Su wi gu dibiyah
Jah fu mah shoiyah
Ni yan fong du jah fo iki
Wan jah

Su wi gu gibiyah
Jah fu nu hijou
Biyeh deng gah niyan shikah
Liu Lang

Su wi gu gibiyah
Jah fu jhong neseen
Biyeh deng gah ya su mong bong
Liu Lang

Su wi gu gibiyah
Jah fu di yasu
Biyeh deng gah mi fa Panda
Wan jah

Su wi hu ikwang
Biyah deng gah shiji
Liu Lang gu gi shume ni sha
Ni sha